За нас

Внатрешна организација

  • Директор
  • Служби
  • Oддели

Служба за административни-помошно технички работи

  • Оддел за административни работи
  • Оддел за помошно –технички работи

Служба за права на парична помош

Служба за услуги од социјална заштита

  • Оддел – Советувалиште
  • Оддел – Дневен центар за лица со телесна и ментална попреченост
  • Оддел – Дневен центар за лица со аутизам

РЕГУЛАТИВА

Закон за социјалната заштита

Закон за детската заштита

Закон за семејството

Закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство

Закон за правда за децата

Годишен извештај за работењето во 2017        Преземи извештај