Дејности

Остварување на права на парична помош од социјална заштита

 • социјална парична помош,
 • постојана парична помош,
 • парична помош на лице кое до 18 години возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа,
 • парична помош на мајка која родила четврто дете,
 • парична помош на згрижувач,
 • паричен надоместок за помош и нега од друго лице,
 • еднократна парична помош и помош во натура,
 • надоместок на плата за скратено работно време поради нега на дете со телесни или ментални пречки во развојот,
 • додаток за глувост,
 • парична помош на самохран родител кој има дете со пречки во развојот,
 • парична помош за социјално домување,
 • право на здравствена заштита и
 • додаток за слепило и мобилност.

Остварување на услуги од социјална заштита

 • старателство
 • посвојување
 • сместување во Установа од социјална заштита
 • работа со деца во ризик
 • работа со лица кои имаат пореметени брачни и семејни односи
 • мировна постапка
 • регулирање односи родители деца
 • заштита од семејно насилство
 • советувалиште за брак и семејство

ЈУ МЦСР ШТИП ФУНКЦИОНИРА СО ДНЕВЕН ЦЕНТАР ЗА ЛИЦА СО ПОСЕБИ ПОТРЕБИ И ЦЕНТАР ЗА АУТИЗАМ

Годишен извештај за работењето во 2017        Преземи извештај