Барање за информации од јавен карактер

Барање бр. 03-282 од ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Штип можете да го преземете од линкот подолу.

Преземи овде

Барање бр. 04-599 од ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Штип можете да го преземете од линкот подолу.

Преземи овде

Барање бр. 04-877 од ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Штип можете да го преземете од линкот подолу.

Преземи овде

Барање бр. 08-226 од ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Штип можете да го преземете од линкот подолу.

Преземи овде

Барање бр. 08-242 од ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Штип можете да го преземете од линкот подолу.

Преземи овде

Барање бр. 08-1009 од ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Штип можете да го преземете од линкот подолу.

Преземи овде

Барање бр. 08-1010 од ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Штип можете да го преземете од линкот подолу.

Преземи овде

Барање бр. 08-1043 од ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Штип можете да го преземете од линкот подолу.

Преземи овде

Барање бр. 08-1103 од ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Штип можете да го преземете од линкот подолу.

Преземи овде

Барање бр. 08-1118 од ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Штип можете да го преземете од линкот подолу.

Преземи овде